Тоног төхөөрөмж ашиглах, түрээслэх

o    Тоног төхөөрөмжийн каталогиос сонголтоо хийх

o    Сонгосон тоног төхөөрөмжийнхөө нэр, үзүүлэлт, тоо ширхэг, ашиглах хугацаа зэргийг дэлгэрэнгүй тодорхойлон /baasanjargal@itpark.mn/ лаборатори хариуцсан мэргэжилтэн рүү хүсэлт явуулна.

o    Захиалсан тоног төхөөрөмжийг доор заасан бичиг баримтыг бүрдүүлэн, хүлээн авна.

  1.   Иргэний үнэмлэх
  2. Сурдаг бол / ажилладаг бол сургуулийн тодорхойлолт/ ажлын тодорхойлолт
  3. Тоног төхөөрөмжийн түрээслэсэн төлбөрийг төлсөн баримт