Ширээ түрээслэх

1.       Хувь хүн, хуулийн этгээд ширээ түрээслэх хүсэлт гарган лабораторийн мэргэжилтэнд танилцуулна.

2.       Лаборатори хариуцсан мэргэжилтэнд дараах бичиг баримтуудыг бүрдүүлэн өгөх

  • Иргэний үнэмлэх
  • Ширээ түрээслэн суух гэрээ байгуулах
  • Ширээ түрээсний төлбөрийг төлсөн баримт

3.       Лаборатори хариуцсан мэргэжилтэн хүсэлтийг хүлээн авч түрээслэгч этгээдэд ширээ сандал, ашиглагдах тоног төхөөрөмжийг бэлтгэнэ.